Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Realizując obowiązek informacyjny, dbając o dobro Naszych Klientów, informujemy czym jest RODO. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) to akt prawny określający ramy prawne przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej, który obowiązywać będzie już od 25 maja 2018. Podstawowe definicje, które powinniśmy przyswoić aby lepiej zrozumieć rozporządzenia RODO: -Dane osobowe: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni -Przetwarzanie danych: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych i nie ma znaczenia czy są to operacje wykonywane automatycznie czy manualnie. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie,przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, itp. – Administrator: to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania. – Podmiot przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Prywatny Gabinet Okulistyczny lek. med. Agnieszka Kulig jest w tym wypadku zarówno administratorem Twoich danych jak i podmiotem przetwarzającym. Pełnimy funkcję administratora danych w momencie ustalania celów i sposobu przetwarzania Twoich danych, a więc wtedy kiedy zbieramy Twoje dane niezbędne do złożenia oferty, wykonania wizyty, wystawienia faktury, kontaktu z działem technicznym czy handlowym itp. Jesteśmy również administratorem danych naszych pracowników. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy zatem, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatny Gabinet Okulistyczny lek. med. Agnieszka Kulig; W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez możesz kontaktować się z nami poprzez email lub pisemnie na adres: Prywatny Gabinet Okulistyczny lek. med. Agnieszka Kulig, Kraków, ul. Rogozińskiego 6 lok. 6.

§ Cele i czas przetwarzania

● Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
● Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
● Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
● Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
● Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
● Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
● Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez administratora działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.
● Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

§ Odbiorcy danych

Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.
● podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
● bankom, w przypadku prowadzenia rozliczeń;
● organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
● podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie np. księgowemu, w szczególności dostawcom zewnętrznych

§ Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

§ Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.